/21

Giá trị lượng giác của một góc bất ... 0 đến 180 độ

Upload: KhoiNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 889|Tải về: 2

TÍCH VOÂ HÖÔÙNG CUÛA HAI VECTÔ VAØ ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG II: Tam giác ABC vuông tại A. a) Tính các giá trị lượng giác của góc   Ví dụ 1: Tính sin 380, cos 380  Ví dụ 2: Tính sin 143012`35". D. 0,16592 Chỉ có 20 giây suy nghi C. 2,58886 A. 0,69465 B. 2,10653 ĐÚNG RỒI! Trắc nghiệm Câu 1. Kết quả sin 40

[Ẩn quảng cáo]