Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/21

Giá trị lượng giác của một góc bất ... 0 đến 180 độ

Lượt xem:501|Tải về:1|Số trang:21 | Ngày upload:18/07/2013

TÍCH VOÂ HÖÔÙNG CUÛA HAI VECTÔ VAØ ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG II: Tam giác ABC vuông tại A. a) Tính các giá trị lượng giác của góc   Ví dụ 1: Tính sin 380, cos 380  Ví dụ 2: Tính sin 143012`35". D. 0,16592 Chỉ có 20 giây suy nghi C. 2,58886 A. 0,69465 B. 2,10653 ĐÚNG RỒI! Trắc nghiệm Câu 1. Kết quả sin 400 + sin 800 + cos 160 (quy tròn đến 5 chữ số thập phân) là: D. sin 10 + sin 1050 Câu 2. Số – 0,241 là kết quả (quy tròn đến 3 chữ số thập phân) của phép toán nào sau đây? Chỉ có 30 giây suy nghi A. sin 10 + tan 1050 C. sin 10 + cos 1050 B. cos 10 + cos 1050 Trắc nghiệm ĐÚNG RỒI! b) Tính số đo  khi biết các giá trị lượng giác của nó.  Ví dụ: Tìm x biết sin x = 0,3502. a) Tính các giá trị lượng giác của góc . Góc giữa hai vectơ     Định nghĩa: Góc giữa hai vectơ  Định nghĩa:  Chú ý:  Cách xác định góc giữa hai vectơ không phụ thuộc vào việc lựa chọn vị trí điểm O. - Một HS sẽ lên bảng vẽ hai vectơ bất kì. - Một HS khác sẽ lên xác định góc giữa hai vectơ đó bằng cách vẽ hình. Hoạt động 1  Nhận xét: GSP Tính số đo các góc sau:  Ví dụ: B` C` Giải Tính: Cho tam giác ABC đều. Gọi H là trung điểm của BC. Tính: Hoạt động 2 B A C H B H Hoạt động 2 A C B’ Câu 1 Tính sin 15030` + tan 20`4`55" ta được kết quả (quy tròn) là: A. 1,0923 B. 0,6328 C. 0,6383 D. 0,8732 Câu 2 Hình nào dưới đây đánh dấu đúng góc giữa hai vectơ. A B C Câu 3 Trong trường hợp nào góc giữa hai bằng 00. A. Hai vectơ đó song song với nhau C. Hai vectơ đó cùng hướng với nhau B. Hai vectơ đó cùng phương với nhau D. Hai vectơ đó ngược hướng với nhau Học thuộc bảng giá trị lượng giác. Luyện bấm máy tính. Làm bài tập 2, 5, 6 trang 40 SGK. Chuẩn bị giờ sau luyện tập. CHÂN THàNH cảm ơn Quý THầY CÔ và các em