/32

Giải bài tập hình 9

Upload: LuandkNguyenDac.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 682|Tải về: 9

Chương I: Hệ thức lượng trong tam giác vuông Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông + Bài 3: => x2 = = … Lại có: y2 = 52 + 72 (AD pitago trong ( vuông => y2 = 60 => y = 2 + Bài 4: Ta có : 22 = 1.x => x 2 = 22 = 4 y2 = x2 + 22 + Bài 8: b) Tam giác ABC vuông tại A có AH là trung tuyến thuộc cạnh huyền BC. c) Ta có + Bài 9: a) cân tại D (ch-góc nhọn) (ABCD là h/vuông) cùng phụ b) Ta có: (hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông DKL) Mà DC có độ dài không đổi không đổi không đổi. Tỉ số lượng giác của góc nhọn + Bài 13: Vẽ XÔY = 600 , lấy 1 đt làm đơn vị. - Trên tia oy lấy điểm M sao cho OM = 2. - Vẽ cung tròn (M, 3) N ol tại N, góc ONM = ( + Bài 14: Tg ( => tg ( = + Bài 15: Sin C = CosB = 0,8 Ta có Sin2C + Cos2C = 1 => Cos2C = 1 - 0,82 ( Cos2 C = 0,36 TgC = = = 4/3 CotgC = = 3/4 + Bài 16: - Xét sin 600 Sin 600 = = => x = = 4 Bảng lượng giác + Bài 22: b) Cos 250 > Cos 63015’ c. Tg 730 20’ > tg 450 d. Cotg 20 > Cotg 37040’ + Bài 23: a. C1: Cos 140 = Sin 760 Cos 870 = Sin 30 => Sin 30 C2: Dùng MT (BS) tính TSLG b. C1: Cotg 250 = tg 650 Cotg 380 = tg 520 => tg 520 => Cotg 380 + Bài 25: a. So sánh tg 250 và Sin 250 Tg 250 = Có Cos 250 tg 250 > Sin 250 C2: Tg 250 ≈ 0,4663 Sin 250 ≈ 0,4226 => Tg 250 > Sin 250 c. Tg 450 và Cos450 Tg 450 = 1 Cos 450 = 1> => tg 450 > Cos 450 d. Cotg 600 và Sin 300 Cotg 600 = = Sin 300 = 1/2 => Cotg 600 > Sin 300   Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông +Bài 28 : Ta có  +Bài 29 : Có  + Bài 30: S thuyền đi được trong 5 phút là: BC= 2. = ( 167 (m) (ABC vuông tại A biết BC và (C nên AC = BC.sin700 = 157( m) + Bài 30: Vẽ BK(AC Dễ thấy K nằm ngoài đoạn AC . (KBA = 220 BK = BCsin300 =11.0,5 =5,5  AN = AB.sin380 = 3,652 cm  + Bài 31: a)Độ dài AB Xét ( vuông ABC ( (B = 900) Ta có AB = AC sin540 ( 6,472(cm) b)Số đo (ADC Vẽ AH(DC (H € CD) ( vuông ACH có AH = AC.sin740 ( 7,690(cm)  Suy ra (ADC ( 530 Ôn tập chương I + Bài 35: Tỉ số của hai cạnh góc vuông trong tam giá