/8

Giáo án 11: Ancol

Upload: NgoiSaoTrang.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 162|Tải về: 3

Chương 8 DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL. Tiết: 55. DẪN XUẤT HALOGEN CỦA HIĐROCACBON Soạn: 15/ 3/ 08 I. Mục tiêu. Kiến thức: HS biết: Khái niệm phân loại về dẫn xuất halogen của hiđrocacbon; tính chất hoá học đặc trưng và ứng dụng của một số dẫn xuất halogen. Kỹ năng: Viết công thức cấu tạo các đồng phân của dẫn xuất halogen cụ thể. Viết phương trình hoá học: phản ứng thuỷ phân và phản ứng tách của dẫn xuất halogen. II. Chuẩn bị. GV: Thí nghiệm thuỷ phân C2H5Br. HS: III. Các hoạt động dạy học. 1. Ổn định tổ chức: Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò  Hoạt động: Hãy lấy ví dụ của hiđrocacbon no, không no, thơm với halogen? Căn cứ vào sản phẩm phản ứng HS nêu khái niệm dẫn xuất halogen? - Dẫn xuất halogen có thể điều chế bàng cách nào? - HS so sánh thành phần phân tử của hiđrocacbon và dẫn xuất halogen - GV viết công thưc của các halogen, gợi ý HS cách phân loại: CH3-CH2Br; CH2Br-CH2Br, C6H5Br; C6H5-CH2Br; CH2=CH-CH2-Br - HS láy ví dụ về bậc của dẫn xuất halogen? Hoạt động 2: HS đọc SGK nêu tính chất vật lí của dẫn xuất halogen? Hoạt động 3: Tìm hiểu tính chất của dẫn xuất halogen? - halogen có tính chất gì ? làm thí nghiệm thuỷ phân C2H5Br, chứng minh có phản ứng thuỷ phân bằng AgNO3? - HS nhận xét và viết phản ứng tổng quát? giải thích? - HS viết 2 phản ứng dưới dạng khác. Hoạt động4: Nêu ứng dụng cơ bản của dẫn xuất halogen? Củng cố bài tập 1,2, 3. Bài tập về nhà : 4, 5, 6 (177). Chuẩn bị bài ancol I. KHÁI NIỆM , PHÂN LOẠI 1. Khái niệm: Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử H của hiđrocacbon bằng nguyên tử halogen ta được dẫn xuất halogen. Có thể điều chế bằng nhiều cách khác nhau: + Thay thế nhóm OH trong ancol bằng halogen C2H5OH + HCl  C2H5Cl + H2O. + Thế nguyên tử H trong ankan: CH4 + Cl2  CH3Cl + HCl. + Cộng HX Hoặc X2 vào hiđrocacbon không no: CH2=CH2 + HBr  CH3-CH2Br. CH2=CH2 + Br2  CH2Br- CH2Br. 2. Phân loại: *Nhiều cơ sở phân loại - bản chất halogen - Số lượng nguyên tử halogen. - đặc điểm gốc hiđrocacbon * Một số dẫn xuất halogen hay gặp: + Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon mạch hở: CH3Cl, CH2Br-CH2Br, CHBr2=CHBr2, .... + Dẫn xuất của hiđrocacbon không no, mạch hở: CH2=CHBr, CHBr=CHBr, .... + Dẫn xuất halogen cảu hi cảu hiđrocacbon thơm: C6H5Br; C6H5-(CH3) Br.... * Bậc củadẫn xuất halogen bằng bậc của nguyên tử C liên kết với halogen: bậc 1, 2, 3. II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ  Một số chất CH3Cl, CH3Br, C2H5Cl.... là chất khí. Các chất khác là chất lỏng, rắn. Đều không màu.  Không tan trong nước, dễ tan trong các dung môi hữu cơ. - Mốt số dẫn xuất halogen có đặc tính sinh học cao làm thuốc gây mê, thuốc trừ sâu... III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC. Phản ứng thế nguyên tử halogen bằng nhóm –OH CH3-CH2-Br + 2NaOH dd  CH3-CH2-OH + 2NaBr C6H5Br + 2KOH C6H5OH + 2KBr. R-CH2-X + 2NaOH  R-CH2-OH + 2NaX. 2. phản ứng tách halogenua. Đun sôi hỗn hợp: +KOH  CH2=CH2 + KBr + H2O   Tiết: 56 - 57 ANCOL Soạn: 20/ 03/ 08 I. Mục tiêu. Kiến thức: HS biết: - Định nghĩa, phân loại , đồng phân, danh pháp, liên kết hđro của ancol. phương pháp điều chế ancol và ứng dụng của ancol etilic. HS hiểu: tính chất vật lí, tính chất hoá học của etanol Kỹ năng: Viết đúng công tức đồng phân ancol, đọc tên, viết công thức cấu tạo các đồng phân ancol. Vận dụng liên kết hiđro giải thích một số tính chất vật lí của ancol. Vận dụng tính chất hoá học để giải các bài tập có liên quan. Biết cách tiến hành thí nghiệm và hợp tác nhóm. rèn kỹ năng quan sát