/101

GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HSG TOÁN 7 HAY

Upload: HanhLala.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 1943|Tải về: 101

Thanh Mü,ngµy 29 th¸ng 11 n¨m2010 D·y c¸c sè viÕt theo quy luËt Bµi 1: T×m sè h¹ng thø n cña c¸c d·y sè sau: 3, 8, 15, 24, 35, ... 3, 24, 63, 120, 195, ... 1, 3, 6, 10, 15, ... 2, 5, 10, 17, 26, ... 6, 14, 24, 36, 50, ... 4, 28, 70, 130, 208, ... 2, 5, 9, 14, 20, ... 3, 6, 10, 15,

[Ẩn quảng cáo]