/101

GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HSG TOÁN 7 HAY

Upload: HanhLala.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 1578|Tải về: 98

Thanh Mü,ngµy 29 th¸ng 11 n¨m2010 D·y c¸c sè viÕt theo quy luËt Bµi 1: T×m sè h¹ng thø n cña c¸c d·y sè sau: 3, 8, 15, 24, 35, ... 3, 24, 63, 120, 195, ... 1, 3, 6, 10, 15, ... 2, 5, 10, 17, 26, ... 6, 14, 24, 36, 50, ... 4, 28, 70, 130, 208, ... 2, 5, 9, 14, 20, ... 3, 6, 10, 15, 21, ... 2, 8, 20, 40, 70, ... H­íng dÉn: n(n+2) (3n-2)3n 1+n2 n(n+5) (3n-2)(3n+1) Bµi 2: TÝnh: a,A = 1+2+3+…+(n-1)+n b,A = 1.2+2.3+3.4+...+99.100 H­íng dÉn: a,A = 1+2+3+…+(n-1)+n A = n (n+1):2 b,3A = 1.2.3+2.3(4-1)+3.4.(5-2)+...+99.100.(101-98) 3A = 1.2.3+2.3.4-1.2.3+3.4.5-2.3.4+...+99.100.101-98.99.100 3A = 99.100.101 A = 333300 Tæng qu¸t: A = 1.2+2.3+3.4+.…