/42

Giáo án bồi dưỡng Toán 8

Upload: HuyenLe.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 99|Tải về: 0

Chương I: Phép nhân và phép chia đa thức * * * * * * * * * * * * Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 1,2,3 . chủ đề: Nhân đa thức   I. Mục tiêu: -Củng cố các qui tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức -Rèn kỹ năng nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức. -HS thành thạo làm các dạng toán :rút gọn biểu thức,tìm x, tính giá trị của biểu thức dại số . II.Bài tập: Dạng 1/ Thực hiện phếp tính: 1. -3ab.(a2-3b) 2. (x2 – 2xy +y2 )(x-2y) 3. (x+y+z)(x-y+z) 4, 12a2b(a-b)(a+b) 5, (2x2-3x+5)(x2-8x+2) Dạng 2:Tìm x 1/ 2/ 3(1-4x)(x-1) + 4(3x-2)(x+3) = - 27 3/ (x+3)(x2-3x+9) – x(x-1)(x+1) = 27. Dạng 3: Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức: 1/ A=5x(4x2-2x+1) – 2x(10x2 -5x -2) với x= 15. 2/ B = 5x(x-4y) -4y(y -5x) với x= y 3/ C = 6xy(xy –y2) -8x2(x-y2) =5y2(x2-xy) với xy= 2. 4/ D = (y2 +2)(y- 4) – (2y2+1y – 2) với y Dạng 4: CM biểu thức có giá trị không phụ thuộc vào giá trị của biến số. 1/ (3x-5)(2x+11)-(2x+3)(3x+7) 2/ (x-5)(2x+3) – 2x(x – 3) +x +7 Dạng 5: Toán liên quan với nội dung số học. Bài 1. Tìm 3 số chẵn liên tiếp, biết rằng tích của hai số đầu ít hơn tích của hai số cuối 192 đơn vị. Bài 2. tìm 4 số tự nhiên liên tiếp, biết rằng tích của hai số đầu ít hơn tích của hai số cuối 146 đơn vị. Đáp số: 35,36,37,38 Dạng 6:Toán nâng cao Bài1/ Cho biểu thức :  Tính giá trị của M Bài 2/ Tính giá trị của biểu thức :  Bài 3/ Tính giá trị của các biểu thức : a) A=x5-5x4+5x3-5x2+5x-1 tại x= 4. b) B = x2006 – 8.x2005 + 8.x2004 - ...+8x2 -8x – 5 tại x= 7. Bài 4/a) CMR với mọi số nguyên n thì : (n2-3n +1)(n+2) –n3 +2 chia hết cho 5. b) CMR với mọi số nguyên n thì : (6n + 1)(n+5) –(3n + 5)(2n – 10) chia hết cho 2. Đáp án: a) Rút gọn BT ta được 5n2+5n chia hết cho 5 b) Rút gọn BT ta được 24n + 10 chia hết cho 2. ____________________________________ Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 4 : Kiểm tra (45 phút )   Đề bài Bài 1 (Trắc nghiệm ) Điền vào chỗ ... để được khẳng định đúng. a) A.(B+ C- D)=................ b) (A+B)(C+D) = ................ c) 2x(3xy – 0,5.y)= ............. d) (x-1)( 2x+3) = ............. Bài 2. Thực