Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/38

giao an giao duc cong dan 6 da chinh sua

Lượt xem:418|Tải về:2|Số trang:38 | Ngày upload:17/04/2013

Bµi12: TiÕt 21 C«ng ­íc liªn hîp quèc vÒ quyÒn trÎ em I- Môc tiªu: Gióp häc sinh - HiÓu c¸c quyÒn c¬ b¶n cña trÎ em theo c«ng ­íc cña liªn hîp quèc vÒ quyÒn trÎ em, hiÓu ®­îc ý nghÜa cña quyÒn trÎ em ®èi víi sù ph¸t triÓn cña trÎ em. - Ph©n biÖt ®­îc nh÷ng viÖc lµm vi ph¹m quyÒn trÎ em vµ viÖc lµm t«n träng quyÒn trÎ em, H/s thùc hiÖn tèt quyÒn vµ bæn phËn cña m×nh, tham gia ng¨n ngõa, ph¸t hiÖn nh÷ng quyÒn trÎ em bÞ vi ph¹m. - H/s tù hµo lµ t­¬ng lai cña d©n téc vµ nh©n lo¹i : BiÕt ¬n nh÷ng ng­êi ®· ch¨m sãc d¹y dç ®em l¹i cuéc sèng h¹nh phóc cho m×nh, ph¶n ®èi nh÷ng hµnh vi vi ph¹m quyÒn trÎ em. II- ChuÈn bÞ: *ThÇy: - Nghiªn cøu so¹n bµi