/38

giao an giao duc cong dan 6 da chinh sua

Upload: DungWish.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 676|Tải về: 3

Bµi12: TiÕt 21 C«ng ­íc liªn hîp quèc vÒ quyÒn trÎ em I- Môc tiªu: Gióp häc sinh - HiÓu c¸c quyÒn c¬ b¶n cña trÎ em theo c«ng ­íc cña liªn hîp quèc vÒ quyÒn trÎ em, hiÓu ®­îc ý nghÜa cña quyÒn trÎ em ®èi víi sù ph¸t triÓn cña trÎ em. - Ph©n biÖt ®­îc nh÷ng v

[Ẩn quảng cáo]