/17

giao an hdngll 6

Upload: PhuongHoang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 360|Tải về: 2

Ngày soạn: / 9 / 2009 Ngày dạy: / 9 / 2009Chủ điểm tháng 9 : Truyền thống nhà Trường Tiết 1: Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm học Tổ chức cán sự lớp.Mục tiêu:- Hiểu rõ nội quy của nhà trường và nhiệm vụ năm học 2009 - 2010 - Có ý thức tôn trọng nội quy và nhiệm vụ năm học. - Tích cực rèn luyện,thực hiện tốt nội quy và nhiệm vụ năm học. - Hiểu về cơ cấu tổ chức lớp và chức lớp,chức năng nhiện vụ của từng chức danh của ban cán sự lớp. - Xây dựng tập thể lớp đoàn kết tôn trọng ban cán sự lớp. - Tham gia các hoạt động tập thể của các tổ chức đoàn thể tổ chức.2)Nội dung và hình thức hoạt động:*Nội dung: - Học nội quy của nhà trường. - Học nhiệm vụ năm học. - Chia lớp thành 4 tổ . -...