/44

GIAO AN HINH 11

Upload: HaNguyen.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 361|Tải về: 2

Ngµy 15 th¸ng 1 n¨m 2009 TiÕt 25: §1 PhÐp chiÕu song song. H×nh biÓu diÔn cña mét h×nh kh«ng gian I. Môc tiªu: 1.VÒ kiÕn thøc: - N¾m ®­îc ®Þnh nghÜa phÐp chiÕu song song. - T×m ®­îc h×nh chiÒu cña mét ®iÓm, ®­êng th¼ng, mét h×nh trªn mp theo ph­¬ng chiÕu lµ mét ®­êng th¼ng cho tr­íc.

[Ẩn quảng cáo]