Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/44

GIAO AN HINH 11

Lượt xem:195|Tải về:1|Số trang:44 | Ngày upload:17/04/2013

Ngµy 15 th¸ng 1 n¨m 2009 TiÕt 25: §1 PhÐp chiÕu song song. H×nh biÓu diÔn cña mét h×nh kh«ng gian I. Môc tiªu: 1.VÒ kiÕn thøc: - N¾m ®­îc ®Þnh nghÜa phÐp chiÕu song song. - T×m ®­îc h×nh chiÒu cña mét ®iÓm, ®­êng th¼ng, mét h×nh trªn mp theo ph­¬ng chiÕu lµ mét ®­êng th¼ng cho tr­íc. - N¾m ®­îc tÝnh chÊt cña phÐp chiÕu song song. H×nh thøc chiÕu cña c¸c h×nh nh­: hai ®­êng th¼ng th¼ng song song, ®o¹n th¼ng, mét ®­êng th¼ng. 2. VÒ kü n¨ng. - BiÕt biÓu diÔn c¸c h×nh ®¬n gi¶n qua phÐp chiÕu song song nh­: Trung tuyÕn, ®­êng cao, hai ®­êng kÝnh vu«ng gãc, tam gi¸c néi tiÕp. BiÕt biÓu diÔn h×nh chãp, h×nh l¨ng trô vµ h×nh hép. II. ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn: VÏ s½n mét sè h×nh. Häc