Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/157

Giao an hinh hoc 7 ca nam co khbm de kt ma tran

KẾ HOẠCH BỘ MÔN HÌNH 7 CHƯƠNG I PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ Tuaàn :1 Ngaøy soaïn :21/08/10 Tieát :1 Ngaøy daïy : 25/08/10 Chöông I: ÑÖÔØNG THAÚNG VUOÂNG GOÙC. ÑÖÔØNG THAÚNG SONG SONG. §1. HAI GOÙC ÑOÁI ÑÆNH I. Muïc tieâu: Häc xong bµi nµy häc sinh cÇn ®¹t ®­îc : KiÕn thøc : - HS hieåu theá naøo laø hai goùc ñoái ñænh; neâu

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:156|Tải về:1|Số trang:157

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: