/160

giao an hoa 9 giam tai

Upload: MatBuon.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 184|Tải về: 1

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ Së an b×nh – & — Giáo viên: NguyÔn thÞ hƯƠNG 2010 – 2011 ƒó‚ h Cả năm: 37 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết Học kỳ I: 19 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết. Học kỳ II: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 34tiết. Tiết 1 Ôn tập Đầu năm. Chương I: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ (19T) Tiết 2 Tính chất hóa học của oxit. Khaùi quaùt veà söï phaân loại oxit. Tiết 3, 4 Một số oxit quan trọng. Tiết 5 Tính chất hóa học của axit. Tiết 6, 7 Một số axit quan trọng. Tiết 8 Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit. Tiết 9 Thực hành: Tính