/119

GIAO AN LICH SƯ 7

Upload: NguyenTriDung.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 254|Tải về: 1

Bài 1: KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂU (Thời sơ – trung kì trung đại) I/ Xác định loại bài: Kiến thức mới II/ Mục tiêu bài học 1.Kiến thức: giúp học sinh nắm được những ý cơ bản sau: _ Quá trình hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu, cơ cấu xã hội (bao gồm hai giai cấp cơ bản: lãnh chúa và nông nô). Hiểu khái niệm “lãnh địaphong kiến” và đặc trưng của lãnh địa. _ Tại sao thành thị trung đại xuất hiện ? _ Kinh tế trong thành thị trung đại khác với kinh tế lãnh địa như thế nào ? 2Tư tưởng: thông qua những sự kiện cụ thể, bồi dưỡng nhận thức cho học sinh về sự phát triển hợp quy luật của xã hội loài người từ xã hội chiếm