Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/289

Đỉnh núi Cao Nhất nước ta Pan Xi păng thuộc tỉnh Sơn La. Đúng hay sai?

Giao an ngu van 8 ca nam (cuc new)

HoïcKì I Ngµy soan: TiÕt 1: V¨n b¶n: T«i ®i häc. (Thanh TÞnh) A. Møc ®é cÇn ®¹t: Gióp häc sinh: 1.KiÕn thøc:- C¶m nhËn ®­îc t©m tr¹ng håi hép, c¶m gi¸c bì ngì cña nh©n vËt T«i ë buæi tùu tr­êng ®Çu tiªn trong ®êi. - ThÊy ®­îc ngßi bót v¨n xu«i giµu chÊt th¬ gîi d­ vÞ tr÷ t×nh man m¸c cña Thanh TÞnh. 2.KØ n¨ng:RÌn kØ n¨ng ®äc diÔn c¶m B. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn:- §äc tËp truyÖn ng¾n cña t¸c gi¶ Thanh TÞnh. - Sgk, Sgv vµ mét sè tµi liÖu tham kh¶o.

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:138|Tải về:3|Số trang:289

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: