Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

giao an NHAN BIET TAP NOI

Lượt xem:3149|Tải về:16|Số trang:4 | Ngày upload:09/11/2012

Gi¸o ¸n: nhËn biÕt tËp nãiChñ ®iÓm: Gia ®×nh vµ bÐTªn bµi: Gi­êng tñ bµn ghÕ§èi t­îng: 18 - 24 th¸ngThêi gian: 10 - 12 phótNgµy so¹n: 25/01/2010Ngµy d¹y: thø 4/27/01/2010Ng­êi d¹y: ®ç thÞ gi¸o§¬n vÞ c«ng t¸c: tr­êng mÇm non hoa hångi. môc ®Ých, yªu cÇu:1. KiÕn thøc: - TrÎ nhËn biÕt vµ gäi tªn mét sè ®å vËt nh­: bµn, ghÕ, gi­êng, tñ. BiÕt ®­îc c«ng dông cña chóng.2. Ng«n ng÷:- d¹y trÎ tr¶ lêi râ rµng.3. Gi¸o dôc:- TrÎ gi÷ g×n ®å dïng, ®å ch¬i.ii. chuÈn bÞ:- bµn, ghÕ, gi­êng, tñ b»ng ®å dïng ®å ch¬i.* TÝch hîp: v¨n häc, th¬, ®i dÐp. NhËn biÕt ph©n biÖt mÇu.iii. tiÕn hµnh: Ph­¬ng ph¸p cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ*Ho¹t ®éng 1: BÐ yªu th¬.- æn ®Þnh tæ chøc.- C« cïng trÎ ®äc bµi th¬: §i dÐp.µ! C« thÊy c¸c ch¸u ®äc bµi th¬ rÊt hay! C¸c ch¸u thÊy bµi th¬ nµy nãi vÒ c¸i g×?µ! ®óng råi! Bµi...