Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

giao an NHAN BIET TAP NOI

Gi¸o ¸n: nhËn biÕt tËp nãiChñ ®iÓm: Gia ®×nh vµ bÐTªn bµi: Gi­êng tñ bµn ghÕ§èi t­îng: 18 - 24 th¸ngThêi gian: 10 - 12 phótNgµy so¹n: 25/01/2010Ngµy d¹y: thø 4/27/01/2010Ng­êi d¹y: ®ç thÞ gi¸o§¬n vÞ c«ng t¸c: tr­êng mÇm non hoa hångi. môc ®Ých, yªu cÇu:1. KiÕn thøc: - TrÎ nhËn biÕt vµ gäi tªn mét sè ®å vËt nh­: bµn, ghÕ, gi­êng, tñ. BiÕt ®­îc c«ng dông cña chóng.2. Ng«n ng÷:- d¹y trÎ tr¶ lêi râ rµng.3. Gi¸o dôc:- TrÎ gi÷ g×n ®å dïng, ®å ch¬i.ii. chuÈn bÞ:- bµn, ghÕ, gi­êng, tñ b»ng ®å dïng ®å ch¬i.* TÝch hîp: v¨n häc, th¬, ®i dÐp. NhËn biÕt ph©n biÖt mÇu.iii. tiÕn hµnh: Ph­¬ng ph¸p cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ*Ho¹t ®éng 1: BÐ yªu th¬.- æn ®Þnh tæ chøc.- C« cïng trÎ ®äc bµi th¬: §i dÐp.µ! C« thÊy c¸c ch¸u ®äc bµi th¬ rÊt hay! C¸c ch¸u thÊy bµi th¬ nµy nãi vÒ c¸i g×?µ! ®óng råi! Bµi...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:2243|Tải về:10|Số trang:4

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: