/4

giao an NHAN BIET TAP NOI

Upload: ThuHoangThiHoai.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 4445|Tải về: 21

Gi¸o ¸n: nhËn biÕt tËp nãiChñ ®iÓm: Gia ®×nh vµ bÐTªn bµi: Gi­êng tñ bµn ghÕ§èi t­îng: 18 - 24 th¸ngThêi gian: 10 - 12 phótNgµy so¹n: 25/01/2010Ngµy d¹y: thø 4/27/01/2010Ng­êi d¹y: ®ç thÞ gi¸o§¬n vÞ c«ng t¸c: tr­êng mÇm non hoa hångi. môc ®Ých, yªu cÇu:1. KiÕn thøc: - TrÎ nhËn biÕt vµ gäi tªn mét sè

[Ẩn quảng cáo]