Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/57

Giáo án ôn tập toán 8

Lượt xem:102|Tải về:0|Số trang:57 | Ngày upload:18/07/2013

Giáo án ôn tập Tuần : Ngày soạn : / /2007 Ngày dạy : / /2007 Tiết : ôn tập về nhân đơn thức với đa thức Nhân đa thức với đa thức I/Mục tiêu : -Củng cố kiến thức về quy tắc nhân đơn thức với đa thức ,nhân đa thức với đa thức -H/s thực hiện thành thạo phép nhân đơn thức đa thức . -Rèn kỹ năng khi thực hiện phép tính ,tính cẩn thận trong tính toán . -Vận dụng linh hoạt và phát triển tư duy thực hiện các phép toán. II/ Chuẩn bị : -G/v đề cương ôn tập ,bảng phụ ,phấn màu. -H/s làm đề cương ôn tập . III/ Tiến trình lên lớp : Tổ chức . Kiểm tra . ? Phát biểu và viết công thức nhân đơn thức với đa thức ? A(B+C) = A.B +A.C ? Nêu quy tắc nhân đa thức với đa thức viết công thức tổng quát ? (A+B).(C+D)=A(C+D) +B(C+D) = A.C+A.D +B.C +B.D Bài mới. Hoạt động của Giáo viên và Học sinh Ghi Bảng  *Hoạt động :1 Luyện tập +Bài 1: Chọn đáp án đúng 1. Tích của đơn thức -5x3 và đa thức 2x2+3x-5 là : A. 10x5-15x4+25x3 B. -10x5-15x4+25x3 C. -10x5-15x4-25x3 D.Một kết quả khác 2. Biểu thức 3xn-2(xn+2-yn+2) +yn+2(3xn-2-yn-2) có kết quả là : A. 3x2n- yn B. 3x2n- y2n C. 3x2n+ y2n D. -3x2n-y2n 3. Tích của đa thức 5x2- 4x và x- 2 là : A. 5x3 + 14x2 +8x B. 5x3 - 14x2 - 8x C. 5x3- 14x2 +8x D. x3 - 14x2 +8x 4. Tích của đa thức x2- 2xy +y2 và x-y là : A. –x3-3x2y +3xy2-y3 B. x3-3x2y +3xy2-y3 C. –x3-3x2y -3xy2-y3 D. x3-3x2y - 3xy2+ y3 5. Tích của (a+b+c )(a2+b2+c2- ab- bc- ca) là : A. a3+b3+c3- 3abc B. a3-b3+c3- 3abc C. a3- b3- c3- 3abc D. a3+b3- c3- 3abc 6. Đẳng thức nào sau đây là đúng : A. ( x2- xy+y2 )( x+y ) = x3- y3 B. ( x2+ xy+y2 )( x-y ) = x3- y3 C. ( x2+ xy+y2 )( x+y ) = x3+ y3 D. ( x2- xy+y2 )( x-y ) = x3+ y3 7. Giá trị của E = 3x( x-4y )- y-5x )y với x =- 4 , y = -5 là : A. E = -12 B. E = 12 C. E = 11 D. E = -11 8. Biểu thức khai triển và rút gọn của R = ( 2x-3 )(4+6x ) – ( 6-3x )(4x- 2 ) là : A. 0 B. 40x C. -40x D. Một kết quả khác 9.Giá trị x thoả mãn 2x2+ 3(x-1)( x+1) = 5x(x+1) A. x = B. x = - C. x = D. x = - 10. Đa thức P và Q thoả mãn đẳng thức