Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/38

Giáo án tăng buổi toán 6

Lượt xem:363|Tải về:10|Số trang:38 | Ngày upload:18/07/2013

Ngày soạn: 23/08/2009 Tiết 1;2 : Kiểm tra kiến thức cũ I .Mục tiêu: áp dụng tính chất phép cộng và phép nhân để tính nhanh Rèn kĩ năng tính nhẩm Làm cho hs biết cách vận dụng tính nhẩm vào thực tế II.Chuẩn bị: Đề kiểm tra III.Nội dung : định Kiểm tra: Đề bài: Bài 1 : Thực hiện phép tính : a) 32728 + 5624 = 38352 b) (30,38:14 + 32,708:6,8).7,82 c)123816:21- 4873+5842 d) (56+69).64 + 489-2106.8:27 e) Bài 2: Tìm x biết : a) x +7865 = 8972 b) x - 784=1867 c) x: 563 = 141 d) (x-32):16 = 48 e Bài 3 : Tìm số tự nhiên x; để số : a)   3 b)  chia hết cho cả 2;5 và 9 Đáp án và biểu điểm Bài 1 : Thực hiện phép tính ( 2,5 điểm) a) 32728+5624=38352 b) (30,38:14 + 32,708:6,8).7,82 = (2,17 + 4,81).7,82 = 6,98. 7,82 = 54,5836 c)123816:21-4873+5842=5896-4873+5842=1023+5842=6865 d) (56+69).64+489-2106.8:27=125.64+489-16848:27 =8000+489-16848:27 = 8489-624= 7865 e)== Bài 2: Tìm x biết ( 3,5 điểm) a) x +7865 = 8972 x = 1107 b) x - 784=1867 x= 2651 c) x: 563 = 141 x= 79383 d) (x-32):16 = 48 e)(3.x+7).12 =180 =12 a Bài 3 ( 4 điểm) Tìm số tự nhiên x; để số : a)   3 b)  chia hết cho cả 2;5 và 9 Ngày soạn: 27/08/2009 Tiết 3,4 : Các Phép tính về số tự nhiên I .Mục tiêu: áp dụng tính chất phép cộng và phép nhân để tính nhanh Rèn kĩ năng tính nhẩm Làm cho hs biết cách vận dụng tính nhẩm vào thực tế II.chuẩn bị: Sgk, shd ,bài tập toán6 tập1 bảng phụ. Phấn màu III.Nội dung : định Kiểm tra: Nhắc lại tính chất phép cộng, phép nhân Luyện tập Hoạt động Giáo viên Hoạt dộng của học sinh  Tính nhanh Tìm x biết: x ( N Tính nhanh Cách tính tổng các số TN liên tiếp, các số chẵn(lẻ) liên tiếp. Tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất a(b-c) = ab – ac a ( ( 25; 38( b ( ( 14; 23( Tính nhanh Giới thiệu n! Bài 43 SBT a, 81 + 243 + 19 = (81 + 19) + 243 = 343 b, 5.25.2.16.4 = (5.2).(25.4).16 = 10.100.16 = 16000 c, 32.47.32.53 = 32.(47 + 53) = 3200 Bài 44 a, (x – 45). 27 = 0 x – 45 = 0 ; x = 45 b, 23.(42 - x) = 23 42 - x = 1; x = 42 – 1 ;x = 41 Bài 45 A = 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 +32 + 33 = (26 +33) + (27 +32)+(28+31)+(29+30