Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/207

Giáo án toán (đại số) 8 cả năm ( chuẩn hay)

Lượt xem:272|Tải về:2|Số trang:207 | Ngày upload:18/07/2013

Tiết 1: Nhân đơn thức với đa thức Mục tiêu: Học sinh nắm được quy tắc nhân đơn thức với đa thức. Học sinh thực hiện thành thạo phép nhân đơn thức với đa thức. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: Học sinh ôn lại : Quy tắc nhân 1 số với một tổng. Quy tắc nhân 2 luỹ thừa cùng cơ số. Qui tắc nhân đơn thức với đơn thức Giáo viên : +Phiếu bài tập : Ghi các bài ?2; ?3 ; một số dạng bài tập vận dụng . + 5 slide ghi: ( Có thể dùng máy tính hoặc giấy trong để sử dụng đèn chiếu ) Nội dung chương trình đại số 8 Công thức tổng quát của phép nhân một số với một tổng ; Tích hai luỹ thừa của cùng một cơ số . Nhân đơn thức với đơn thức Qui tắc nhân đơn thức với đa thức . Đề bài bài ?1. Đề bài bài ?3 Bài trắc nghiệm Hướng dẫn về nhà Tiến trình dạy học Hoạt động 1: (2phút) Giới thiệu chương trình đại số 8 và một số qui định của giáo viên đối với môn học **Giáo viên mở slide 1: Chương trình đại số 8 gồm 4 chương : + Chương I: Phép nhân và phép chia các đa thức. + Chương II: Phân thức đại số . + Chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn . + Chương IV : Bất phương trình bậc nhất một ẩn . ** Yêu cầu đối với môn học : + Vở: 2cuốn : vở ghi và vở bài tập + Học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp ** Dẫn dắt vào bài mới : Trong chương trình đại số lớp 7 chúng ta đã được học hai phép toán trên tập hợp các đa thức, đó là phép cộng và phép trừ đa thức; phần đại số lớp 8 giới thiệu tiếp hai phép toán : phép nhân và phép chia đa thức . Tiết học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phép nhân đơn thức với đa thức . Hoạt động 2: (5phút):Nhắc lại một số kiến thức cũ có liên quan Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng  * Nêu qui tắc nhân một số với một tổng ? Viết công thức tổng quát ? * Phát biểu qui tắc nhân hai luỹ thừa của cùng cơ số . * thực hiên phép nhân các đơn thức sau: A=   A.B= .......................... *G/v nhấn mạnh : + Nhân các hệ số với nhau . + Nhân các phần biến với nhau theo qui tắc nhân các luỹ thừa của cùng cơ số . + Giáo viên cho hiện slide 2 có ghi các qui tắc được viết dưới dạng tổng quát . + 1h/s phát biểu qui tắc + 1h/s đứng tại chỗ thực hiện phép nhân    Hoạt động 3: (10 phút) Hình thành qui tắc Gọi 1 h/s cho ví dụ về 1 đơn thức - 1 đa thức . 1 h/s lên bảng thực hiện yêu cầu của bài ?1 ( H/s phía dưới lớp thực hiện vào vở của mình ) Giáo viên theo dõi bài làm của h/s ; gọi 1 h/s nhận xét bài làm của bạn . G/v: Ta nói đa thức .......là tích của đơn thức ......và đa thức ......... G/v: Qua ví dụ vừa rồi em nào có thể cho biết : Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta làm ntn? Yêu cầu 1 h/s đọc qui tắc trong SGK. Giáo viên: Như vậy ta thấy quy tắc nhân đơn thức với đa thức không có gì khác so với quy tắc nhân một số với một tổng  + 1h/s cho ví dụ về 1 đơn thức và một đa thức . + Học sinh thực hiện hai yêu cầu còn lại + 2 h/s trong 1 bàn đổi chéo bài để kiểm tra kết quả . + 1h/s nêu các bước tiến hành nhân đơn thức với đa thức . + H/s quan sát lại qui tắc trên màn hình 1- Qui tắc: Ví dụ : Qui tắc :(SGK) TQ: A( B+C-D)=AB+AC-BD   Hoạt động 4: áp dụng G/v: Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng qui tắc vào giải một số bài tập. Yêu cầu2 học sinhlên bảng thực hiện phép tính . Kiểm tra việc làm bài của h/s dưới lớp G/v nhấn mạnh : + Xác định phần hệ số và phần biến