/45

giao an vat ly 7 (3cot)

Upload: TranXuanHuong.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 740|Tải về: 10

17 Tuaàn: 20 Baøi CHÖÔNG III: ÑIEÄN HOÏC Tieát: 20 Ngaøy soaïn: 01/01/2012 SÖÏ NHIEÃM ÑIEÄN DO COÏ XAÙT I. MUÏC TIEÂU: 1. Kieán thöùc: - Mô tả được một vài hiện tượng chứng tỏ vật bị nhiễm điện do cọ xát. - Nêu được hai biểu hiện c

[Ẩn quảng cáo]