Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/45

giao an vat ly 7 (3cot)

Lượt xem:480|Tải về:9|Số trang:45 | Ngày upload:17/04/2013

17 Tuaàn: 20 Baøi CHÖÔNG III: ÑIEÄN HOÏC Tieát: 20 Ngaøy soaïn: 01/01/2012 SÖÏ NHIEÃM ÑIEÄN DO COÏ XAÙT I. MUÏC TIEÂU: 1. Kieán thöùc: - Mô tả được một vài hiện tượng chứng tỏ vật bị nhiễm điện do cọ xát. - Nêu được hai biểu hiện của các vật đã nhiễm điện. 2. Kyõ naêng: Laøm vaø quan saùt caùc TN nhieãm ñieän cho vaät baèng caùch coï xaùt. 3. Thaùi ñoä: Yeâu thích moân hoïc, ham hieåu bieát, khaùm phaù theá giôùi xung quanh. II. PHÖÔNG PHAÙP ÑAÙNH GIAÙ: - Thaûo luaän chung, giaùm saùt hoaït ñoäng nhoùm. III. TAØI LIEÄU - THIEÁT BÒ CAÀN THIEÁT: - GV: Duïng cuï thí nghieäm hình 17.1; 17.2 SGK. - HS: Xem baøi môùi. IV