/11

GIỚI THIỆU CHUẨN KIẾN THỨC-KĨ NĂNG

Upload: MyMeo.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 183|Tải về: 0

Ngày 5 tháng 5 năm 2006, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kí Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông. Chương trình Giáo dục phổ thông là kết quả của sự điều chỉnh, hoàn thiện, tổ chức lại các chương trình đã được ban hành, làm căn cứ cho việc quản lí, chỉ

[Ẩn quảng cáo]