/6

HD thanh tra truong hoc va hoat dong su pham

Upload: DucTorres.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 170|Tải về: 0

Cập nhật ngày 20-10-2006Bản in | Ghi xuốngHướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáoSố tư liệu:43/2006/TT-BGDĐTNgày ban hành:20-10-2006Nguồn:Các Bộ và ngang bộTệp đính kèm:TT43-2006BGDDT.doc THÔNG TƯHướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khácvà thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáoCăn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;Căn cứ Nghị định số 166/2004/NĐ-CP ngày 16/9/2004 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng...