DoKo.VN cộng đồng đọc lớn nhất Việt Nam
/115

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Upload: SaharaTien.dokovn|Ngày: 17/01/2012|Lượt xem: 690|Tải về: 17

Chương 1: Tổng quan về Hệ quản trị cơ sở dữ liệu1 1 Giới thiệu 1 2 Mục tiêu của hệ quản trị cơ sở dữ liệu 1 3 Quá trình phát triển của hệ quản trị cơ sở dữ liệu 1 4 Kiến trúc và thành phần của hệ quản trị cơ sở dữ liệu 1 4 Phân loại các hệ quản trị cơ sở dữ liệu Chương 2: Xây dựng, quản lý và k