Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/115

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Chương 1: Tổng quan về Hệ quản trị cơ sở dữ liệu1 1 Giới thiệu 1 2 Mục tiêu của hệ quản trị cơ sở dữ liệu 1 3 Quá trình phát triển của hệ quản trị cơ sở dữ liệu 1 4 Kiến trúc và thành phần của hệ quản trị cơ sở dữ liệu 1 4 Phân loại các hệ quản trị cơ sở dữ liệu Chương 2: Xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu2 1 Tạo cơ sở dữ liệu 2 2 Cập nhật dữ liệu 2 3 Truy vấn dữ liệu 2 4 Tạo và sử dụng chỉ mục (Index) 2 5 Tạo và sử dụng khung nhìn (View) 2 5 Chuyển đổi dữ liệu với các ứng dụng kh

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:470|Tải về:11|Số trang:115

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: