Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/66

He thong kien thuc co ban toan lop ... ich cho gv-hs

Lượt xem:157|Tải về:0|Số trang:66 | Ngày upload:18/07/2013

A/ Kiến thức cần để thực hiện chủ đề: 1 Các hằng đẳng thức đáng nhớ: -/ (a+b)2 = a2 + 2ab + b2 -/ (a-b)2 = a2 - 2ab + b2 -/ a2 – b2 = (a-b)(a+b) -/ (a+b)3 = a3 +3a2b + 3ab2 + b3 -/ (a-b)3 = a3 -3a2b + 3ab2 - b3 -/ a3 + b3 = (a+b)(a2- ab+b2) -/ a3-b3 = (a-b)(a2+ab+b2) 2, Các hằng đẳng thức đáng nhớ mở rộng: -/ a5 + b5 = (a+b)(a4- a3b +a2b2 – ab3+b4) -/ a7 + b7 = (a+b)(a6- a5b +a4b2 – a3b3+a2b4 – ab5 +b6) -/ a2007+ b2007 = (a+b)(a2006- a2005b +a2004b2 – … +a2b2004 – ab2005 +b2006) -/ a4 – b4 = (a-b)(a3+ a2b +ab2 +b3) -/ a5 – b5 = (a-b)(a4+ a3b +a2b2 + ab3+b4) -/ (a+b+c)2 = a2 + b2 + c2 +2ab + 2ac + 2bc -/ (a-b+c)2 = a2 + b2 + c2 - 2ab + 2ac - 2bc -/ (a-b-c)2 = a2 + b2 + c2 - 2ab - 2ac + 2bc 3, Kiến thức về căn bậc bậc hai : -/ Điều kiện để có nghĩa ( hay xác định ) khi A 0 -/ Với mọi a R thì -/ Với mọi a > b > 0  > -/ Với mọi a 0, b 0 , -/ Với mọi a 0, b > 0 , -/ Với mọi b 0 , -/ Với mọi ab 0, b 0 , -/ Với mọi a 0, b > 0 , -/ Với mọi a2 b, b 0 , -/ Với mọi a b2, a 0 , -/ Với mọi a b, a 0, b 0 , -/ Với mọi a b, a 0, b 0 , B/ Bài tập: Bài 1: Khai triển các hằng đẳng thức 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) Bài 2: Phân tích thành các lũy thừa bậc hai 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Bài 3: Phân tích thành nhân tử 1) 3) 4) 5) 6) 25 – 3x2 7) x – 4 (x > 0) 8) 11 + 9x (x 9) 31 + 7x (x 10) Bài 4: Tính: HD: Ta có: và . Từ đó suy ra: Bµi 1: Thực hiện phép tính: 1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) ; 6) ; 7) ; 8) 9) ; 10) ; 11) ; 12) ; 13) ; 14) ; 15) ; 16) ; 17) ; 18) ; 19) 20) . 1.Thực hiện phép tính, rút gọn biểu thức         Bài tập: 1/ ++ . . . + + 2/ ( 3 , x +, - 3/ 4/ 5/ ( x>0,x 1, , x 9) 6/ 7/ 8/ 9/ Với a = 22-12 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ Với x = 16/ 17/ (Với x = 4- 2) 18/ 19/ 20/ 21/ Tính: với (Đề thi HSG Huyện n/học 2007-2008) 22/ Tính: (Đề thi HSG Huyện n/