HỒ SƠ TỔ TRƯỞNG

Upload: NguyetChi.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 171|Tải về: 1

BIÊN BẢN SINH HOẠT THƯỜNG KỲ Thời gian tiến hành họp……..giờ…….phút, ngày…….tháng…….năm 20..... Chủ trì: ………………………...……… thư ký : ……………………..... Thành phần tham dự:……………………………………………………….....Các thành viên trong tổ:……..... giáo viên Tên giáo viên vắng : - Có phép : ……………..... - Không phép: ….....Các th

BIÊN BẢN SINH HOẠT THƯỜNG KỲ

Thời gian tiến hành họp……..giờ…….phút, ngày…….tháng…….năm 20.......
Chủ trì: ………………………...……… thư ký : ……………………................
Thành phần tham dự:……………………………………………………….......
Các thành viên trong tổ:……...... giáo viên
Tên giáo viên vắng : - Có phép : ……………...............................................
- Không phép: …..........................................................
Các thành viên khác:……………………………………………………......

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I/ Nhận xét, đánh giá công tác đã thực hiện: ( Ưu , tồn tại )
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….......................

II/ Phổ biến công tác mới ( Nội dung công việc, phân công cụ thể, biện pháp tiến hành)
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………...
III/ Ý kiến của các thành viên
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cuộc họp kết thúc lúc : ...... giờ ...... phút ....... cùng ngày.

Thư ký Các thành viên Chủ trìBIÊN BẢN GÓP Ý THAO GIẢNG, CHUYÊN ĐỀ

Thời gian tiến hành họp……..giờ…….phút, ngày…….tháng…….năm 20…..
Chủ trì :………………………..........………thư ký :…………………………...
Thành phần tham dự:……………………………………………………………
+ Các thành viên trong tổ: ………giáo viên
+ Tên giáo viên vắng : - có phép : …………………………......................
- không phép : ........................................................
+ Các thành viên khác:……………………………………………………

NỘI DUNG CUỘC HỌP

1/ Tổ trưởng nêu mục đích, yêu cầu cho việc góp ý giờ dạy ( chuyên đề )
- GV dạy :……………………….......................................................................
- Tên bài: ……………………………………………......................................
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..

2/ GV thực hiện giờ dạy nêu mục đích , yêu cầu,phương pháp, ý đồ của mình và tự nhận xét
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3/ Ý kiến của các thành viên
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4/ Thống nhất xếp loại :…………............................
5/ Rút kinh nghiệm nội dung, phương pháp và những vấn đề cần học hỏi, khắc phục:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Biên bản thông qua và kết thúc lúc…….giờ……phút cùng ngày.

Thư ký Các thành viên Chủ trì


BIÊN BẢN HỌP TỔ SƠ KẾT KỲ I

Thời gian tiến hành họp……..giờ…….phút, ngày…….tháng…….năm 20...
Chủ trì :……………………….........................thư ký :…………………………….
Thành phần tham dự:……………………………………………………………..
+ Các thành viên trong tổ: ............. giáo viên
+ Tên giáo viên vắng : - Có phép: ………………….........................................
- Không phép: ………...................................................
+ Các thành viên khác:………………………………………………………...

I/ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:
1/ Hồ sơ CM của tổ và của GV ( số lượng, chất lượng )
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..…………………………………………......................................................................
2/ Việc thực hiện chương trình và những tiết thí nghiệm thực hành ( nếu thiéu thì ghi cụ thể tiết gì, lý do )
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..
3/ Việc thao giảng ( số tiết, những vấn đề cần rút kinh nghiệm, xếp loại )
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..
4/ Việc dự giờ * Số tiết của tổ đã dự :………............
* Số tiết của các GV trong tổ dự :……………………
5/Các chuyên đề, SKKN, đã thực hiện ( nội dung ,người thực hiện, chất lượng )
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..
6/ Các ngoại khoá đã thực hiện ( nội dung , đối tượng , chất lượng )
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..
.......................................................................................................................................
7/ Những biện pháp đã tiến hành để tiến hành để nâng cao chất lượng dạy và học
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….....
8/ Những biện pháp đã tiến hành để nâng cao chất lượngbồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..…………………………..............................................................................................
9/ Nhân xét về các đề KT học kỳ, hướng dẫn chấm do các GV trong tổ ra ( có sai sót ghi cụ thể )
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..……………………………………………..................................................................
II/ CÔNG TÁC THANH KIỂM TRA:
+ Số GV được kiểm tra hồ sơ : .............. giáo viên
+ Số GV được KT từng mặt ( họ tên , xếp loại )
…………………………………………………………………………………….…..…………………………………………………………………………...……….…..……………………………………………………………………...…………….…..………………………………………………………………...………………….…..…………………………………………………………...………………………..….………………………..........................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................

+ Số GV được trường thanh tra toàn diện ( họ tên , xếp loại )
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..
+ Số GV được phòng GD thanh tra toàn diện( họ tên , xếp loại )
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..........................

III/ THỰC HIỆN NỀ NẾP, Ý THỨC TỔ CHỨC KỶ LUẬT:
Số buổi họp vắng:………………( lí do:………….không lí do:…………)
Số tiết nghỉ dạy :………………..( lí do:………….không lí do:…………)
Số tiết chưa dạy bù :…………….( lí do:………….không lí do:…………)
Số tiết vào muộn ra sớm:……….( lí do:………….không lí do:…………)

IV/ GÓP Ý, KIẾN NGHỊ VỚI BGH, PGD, SỞ GD-ĐT
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
V/ DANH SÁCH GIỚI THIỆU ĐỐI TƯỢNG ĐẢNG:

TT
 HỌ VÀ TÊN GV
../../năm sinh
 chỗ ở
 Ghi chú


VI/ NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC CỦA TỔ TRONG HỌC KÌ I VÀ TRIỂN KHAI NHỮNG CÔNG TÁC CHÍNH TRONG HỌC KÌ II.
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..……………………………….....................................................................................

[Ẩn quảng cáo]