/4

Hồ sơ xây dựng THTT - HSTC

Upload: TruongHa.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 417|Tải về: 3

UBND thị xã Uông bíCộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt namPhòng giáo dục& Đào tạo Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố : 168 / GD&ĐT- CVV/v: Hướng dẫn đánh giá kết quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Uông Bí, ngày 04 tháng 5 năm 2009  Kính gửi : Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong Thị xã.Thực hiện công văn số 679 /SGD&ĐT- VP ngày 22/04/2009 của Sở GD& ĐT tạo về việc hướng dẫn đánh giá kết quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, để đánh giá kết quả tổ chức thực hiện phong trào của các trường mầm non, phổ thông, phòng GD& ĐT hướng dẫn các đơn vị thực hiện đánh giá như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ- Mục đích: nhằm đánh giá việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Xây...