/2

HOANG HAC LAU TONG MANH HAO NHIEN CHI QUANG LANG

Upload: SilverSnow.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 224|Tải về: 0

Giáo án tuần 15 Ngày soạn:23/11/2010 THỰC HÀNH PHÉP TU TỪ ẨN DỤ VÀ HOÁN DỤTiết theo phân phối chương trình: Tiết 45 Tiếng ViệtI. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:1. Kiến thức: - Khái niệm cơ bản về từng phép tu từ: ẩn du, hoán dụ.- tác dụng của từng phép tu từ nói trên trong ngữ cảnh giao tiếp.2. Kỹ năng:- Thực hiện đúng hai phép tu từ trong văn bản.- Phân tích được cách thức cấu tạo của hai phép tu từ.- Cảm nhận và phân tích được giá trị nghệ thuật của hai phép tu từ.- Bước đầu biết sử dụng ẩn dụ, hoán dụ trong những ngữ cảnh cần thiết.3. Tư tưởng, tình cảm: dùng các phép tu từ trong khi viết cho có hiệu quả.II CÁC BƯỚC LÊN LỚP:1. ỔN ĐỊNH LỚP: P:……………………… K:………………………. 2. KIỂM TRA BÀI CŨ: (5 phút) Đọc thuộc lòng bài thơ Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo nhiên chi Quảng Lăng?...