/5

Hướng dẫn chế độ vượt giờ, tăng treo mới

Upload: HoangTien.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 245|Tải về: 0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO-BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH----------------Số: 50/2008/TTLT- BGDĐT- BNV-BTCCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------------------------------------- Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2008THÔNG TƯ LIÊN TỊCHHướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờđối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập-----------------------Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1093/VPCP-VX ngày 22 tháng 02 năm 2008 về việc ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập; Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả...