/5

Hướng dẫn chế độ vượt giờ, tăng treo mới

Upload: HoangTien.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 380|Tải về: 0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO-BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH----------------Số: 50/2008/TTLT- BGDĐT- BNV-BTCCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------------------------------------- Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2008THÔNG TƯ LIÊN TỊCHHướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờđối

[Ẩn quảng cáo]