/4

hướng dẫn khai lí lịch đảng viên

Upload: YenDangDang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 808|Tải về: 7

HƯỚNG DẪN KHAI LÝ LỊCH CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG(Theo Hướng dẫn số 05/HD - TCTW ngày 26-2-2002  về Hướng dẫn cụ thể về nghiệp vụ công tác đảng viên) I. Yêu cầu:Người vào Đảng tự khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng các nội dung trong lý lịch; không tẩy xoá, sửa chữa và nhờ người khác viết hộ.  II. Nội dung khai lý lịch:1. Họ và tên đang dùng: Viết đúng họ, chữ đệm và tên, ghi như trong giấy chứng minh nhân dân, bằng chữ in hoa. Ví dụ: HÀ VĂN PHƯƠNG2. Nam, nữ: là nam thì gạch chữ “nữ”, là nữ thì gạch chữ “nam”.3. Họ và tên khai sinh: viết đúng họ, chữ đệm và tên ghi trong giấy khai sinh.HÀ VĂN PHƯƠNG4. Bí danh: viết các bí danh đã dùng.5. Ngày, tháng, năm sinh: 12/12/1983 viết đúng ngày, tháng, năm sinh đã ghi trong giấy khai sinh. Nếu không còn giấy khai sinh thì khai...