Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Hướng dẫn ký kết Hợp đồng lao động

Lượt xem:177|Tải về:4|Số trang:5 | Ngày upload:04/03/2013

1 MỤC ĐÍCH Thống nhất về ký kết Hợp đồng lao động giữa ABC với người lao động đảm bảo sự tuân thủ Pháp luật lao động hiện hành 2 PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 2 1 Phạm vi - Áp dụng trên toàn hệ thống ABC 2 2 Đối tượng - Hướng dẫn này có hiệu lực đối với những người lao động được tuyển dụng vào làm việc trên toàn hệ thống ABC 3 TÀI LIỆU THAM CHIẾU 3 1 Tài liệu nội bộ - “Quy trình tuyển dụng nhân sự” do Tổng Giám đốc ban hành ngày 14/5/2003 - Sổ tay chất lượng 3 2 Tài liệu bên ngoài - Bộ L