Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/87

Hướng dẫn ôn tập chương II - Đại số 9

Lượt xem:269|Tải về:1|Số trang:87 | Ngày upload:18/07/2013

ÔN TẬP CHƯƠNG II Bài 1: Cho các hàm số : y = 3x - 2 (1) , y = -2 x + 5 (2) , y = 3 x +1 (3) a) Hàm số nào đồng biến, hàm số nào nghịch biến trên R ? Vì sao? b) Đồ thị của hai hàm số nào là hai đường thẳng song song? Vì sao c) Đồ thị của hàm số nào là hai đường thẳng cắt nhau ? Vì sao Giải : ……………………………………………………………………………………….................................... …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. Bàì 2 : Cho hai hàm số bậcnhất y = ( 3 – m) x + 2 (1) m  3 Và y = 2 x - 1 a) Hàm số (2) đồng biến hay nghịch biến trên R ? Vì sao? Tìm giá trị của m để hàm số ( 1) nghịch biến trên R b) Tìm giá trị của m để đồ thị hai hàm số song song với nhau Giải : ……………………………………………………………………………………….................................... …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. Bàì 2 : Cho hai hàm số bậcnhất y = ( 3 – m) x - 2 (1) m  3 Và y = - 2 x + 1 a) Hàm số (2) đồng biến hay nghịch biến trên R ? Vì sao? Tìm giá trị của m để hàm số ( 1) đồng biến trên R b) Tìm giá trị của m để đồ thị hai hàm số song song với nhau Giải : ……………………………………………………………………………………….................................... …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. Bàì 4 : Cho hai hàm số bậcnhất y = ( 3 – m) x + 2 (1) m  3 Và y = 2 x - 1 Hãy vẽ đồ thị hai hàm số trên cùng một mặt phẳng tọa độ với m = 5 và tìm toạ độ giao điểm A của hai đồ thị đó. Giải : ……………………………………………………………………………………….................................... …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. Bài 5 : Trên mặt phẳng toạ độ O xy, cho hai điểm A(0;-3), B(2; 0) . Biết rằng đồ thị hàm số y = a x + b ( 1) với a 0, là một đường thẳng đi qua hai điểm A và B. Hãy xác định các hệ số a,b của hàm số (1) Vẽ đồ thị hàm số ở câu a) và tính góc tạo bởi đồ thị hàm số với trục O x. Cho M( 1; -1,5). Chứng minh rằng ba điểm M,B,C thẳng hàng Biết C( k ; 1,5). Tìm giá trị của k để ba điểm A,B,C thẳng hàng. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. Bài 6 : Cho ba đường thẳng có phương trình là y = 2x + 1 (1) y = - x + 7 (2) y = . x - 1 (3) a) Tìm giá trị của m để hàm số (3) là hàm số bậc nhất b) Tìm giá trị của m để ba đường thẳng trên đồng qui …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. Bài 7: Cho hàm số bậc nhất y = ax + b (1) a) Tìm các hệ số a và b biết đồ thị hàm số đi qua gốc toạ độ và song song với đường thẳng y = -2x +5 b) Tìm các hệ số a và b biết đồ thị hàm số đi qua điểm A(-1;10) và song song với đường thẳng y = -2x + 5 …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. Bài 8: Cho hàm số bậc nhất y = (a – 2) x + b (2) a) Xác định hàm số (2) biết đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = 2x , căt trục tung ở điểm có tung độ bằng -3 b) Xác định hàm số (2) biết đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = - 3x , cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng . c) Vẽ đồ thị các hàm số ở câu a và b trên cùng một