/4

Hướng dẫn thi IOE cấp Tỉnh

Upload: SebastienLe.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 441|Tải về: 0

UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc (((((((( (((((((((((( Số : 152/SGD&ĐT-GDTH Nha Trang, ngày 24 tháng 02 năm 2011 V/v Tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh năm học 2010-2011. Kính gửi : Các Phòng Giáo dục và Đào tạo Nha Trang, Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa, Vạn Ninh. Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp tiểu học trên Internet cấp tỉnh năm học 2010-2011 như sau : 1. Đối tượng và điều kiện dự thi - Học sinh từ lớp 3 đến lớp 5. - Tất cả học sinh tham dự thi cấp tỉnh phải dự thi qua cấp trường và cấp huyện. - Các em phải vượt qua vòng 24 trước khi tham dự cấp tỉnh (vòng 25). - Số lượng: + Đối với lớp 3 và lớp 4: Những học sinh đạt từ 255 điểm trở lên qua vòng thi cấp huyện đều được dự thi cấp tỉnh. + Đối với lớp 5: Những học sinh đạt từ 240 điểm trở lên qua vòng thi cấp huyện đều được dự thi cấp tỉnh. - Danh sách học sinh dự thi Olympic tiếng Anh tiểu học trên Internet cấp tỉnh lập theo mẫu dưới đây và gửi về Sở GD&ĐT trước ngày 10/3/2011. (gửi kèm tập tin danh sách học sinh đăng ký dự thi được lập trên MS Excel - Font Unicode về địa chỉ email: hvthong@khanhhoa.edu.vn). PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO .................................. DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI OLYMPIC TIẾNG ANH TIỂU HỌC TRÊN INTERNET CẤP TỈNH Năm học 2010 - 2011 STT Họ và tên Ngày sinh Số ID Lớp Trường 1    2    ...    ......., ngày .... tháng .... năm 2011 Người lập danh sách Trưởng phòng 2. Thành lập Hội đồng coi thi a) Căn cứ vào số lượng thí sinh tham dự kì thi ở các đơn vị, Sở sẽ thành lập và sắp xếp các Hội đồng coi thi Olympic tiếng Anh cấp tiểu học trên Internet cấp tỉnh b) Thành viên Hội đồng coi thi và Giám sát thi - Các Phòng GD&ĐT gửi danh sách đề xuất các thành viên tham gia Hội đồng coi thi về Sở (Phòng GD Tiểu học) trước ngày 10/3/2011 để Sở ra quyết định thành lập Hội đồng coi thi. Thành phần Hội đồng gồm có : + Chủ tịch HĐ: Lãnh đạo phòng GD&ĐT; + Các Phó Chủ tịch HĐ (02 người): gồm 01 chuyên viên của Phòng GD&ĐT, 01 hiệu trưởng của trường đặt Hội đồng coi thi. + Thư ký: 01 cán bộ kỹ thuật máy tính. + Phục vụ : 01 kế toán. + Ủy viên: 02 người, cử giáo viên môn Tin học hoặc giáo viên tiểu học của trường không có học sinh dự thi. + Giới thiệu 1 người làm nhiệm vụ Giám sát thi (làm nhiệm vụ ở đơn vị khác). 3. Địa điểm thi và công tác chuẩn bị cho kì thi - Các Phòng GD&ĐT cần chuẩn bị cơ sở vật chất chu đáo cho địa điểm Hội đồng coi thi làm việc. - Chuẩn bị 1 phòng máy (có 2 máy dự phòng) để có thể tổ chức thi trong buổi sáng ngày 19/3/2011, các máy tính phải được nối mạng Internet. Việc bố trí máy tính phải đảm bảo khách quan. - Đản bảo tốc độ đường truyền Internet phục vụ cho kì thi. - Chuẩn bị phương án nếu có sự cố cúp điện. - Đảm bảo an ninh cho kì thi. - Sở sẽ chuyển cho Hội đồng coi thi danh sách học sinh dự thi. 4. Lịch thi a) Ngày 18/3/2011: - Từ 8 giờ 00: Hội đồng coi thi cấp tỉnh bắt đầu làm việc, tiến hành phân công nhiệm vụ, kiểm tra hồ sơ thi, cơ sở vật chất, phòng máy, điện ... - Tiến hành giao nhận phong bì đựng Mã số thi cấp tỉnh. b) Ngày 19/3/2011: * Lớp 4 và lớp 5: - 8 giờ 00: tập trung học sinh dự thi làm Lễ khai mạc kì thi và phổ biến nội quy thi để các em không vi phạm trong quá trình thi. - 8 giờ 30: Chủ tịch Hội đồng coi thi phân công giám thị coi thi. Sau đó, thí sinh vào phòng thi làm thủ tục: Đăng nhập, giám thị kiểm tra số ID và vòng thi của thí sinh dự thi