/15

huongdan tuyển sinh vào lớp 6 , 10 2012-2013

Upload: VietsunVinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 163|Tải về: 0

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 407 /SGDĐT-KTQLCLGD Bình Dương, ngày 26 tháng 3 năm 2012V/v hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6& lớp 10 THPT năm học 2012-2013 Kính gửi: - Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã;- Các trường Trung học phổ thông;- Các trung tâm Giáo dục thường xuyên;- Các trường Trung học cơ sở trong tỉnh.Căn cứ vào Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu phát triển giáo dục của tỉnh; thực hiện sự phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2012-2013 tại công văn số 643/UBND-VX ngày 14 tháng 3 năm...