/15

huongdan tuyển sinh vào lớp 6 , 10 2012-2013

Upload: VietsunVinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 290|Tải về: 1

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 407 /SGDĐT-KTQLCLGD Bình Dương, ngày 26 tháng 3 năm 2012V/v hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6& lớp 10 THPT năm học 2012-2013 Kính gửi: - Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã;- Các trường

[Ẩn quảng cáo]