/7

KẾ HOẠCH AN TOAN GIAO THÔNG

Upload: PhamTuanVu.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 268|Tải về: 0

phòng GD&ĐT quỳ châu cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namTrường THCSCL Châu Tiến Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc Số:01 / KH-TrH Châu Tiến ngày20 tháng 09 năm 2010 kế hoạchThực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông trong Trường học năm học 2010-2011I- Đánh giá việc thực hiện công tác giáo dục ATGT trong năm học 2009- 2010 1- Những kết quả đạt được. - Năm học 2009- 2010 Trường THCS CLChâu Tiến đã quán triệt và chỉ đạo công tác giáo dục an toàn giao thông cho tất cả CB , GV , NV & HS. Trong toàn trường. - Tổ chức GVCN dạy lồng về GDATGT theo chương trình của bộ quy định. - Tổ chức hoạt động tuyên truyền , phổ biến công tác giáo dục ATGT qua hoạt động NGLL, ngoại khoá- thi tìm hiểu ATGT (Bằng hình thức sân khấu hoá, thi viết bài ) có chất lượng...