/2

KẾ HOẠCH BỘ MÔN (cá nhân)

Upload: SuongMai.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 567|Tải về: 2

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ..... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ..... Độc lập - Tự do - Hạnh phúcKẾ HOẠCH CÁ NHÂN NĂM HỌC 20.. – 20..Họ và tên: thuộc tổ: Nhiệm vụ được giao:Dạy lớp:Chủ nhiệm lớp:Công tác Đảng,Đòan …:Công tác khác:A- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:Thuận lợi:Khó khăn:B- KẾ HOẠCH THỰC HIỆ

[Ẩn quảng cáo]