/2

KẾ HOẠCH BỘ MÔN (cá nhân)

Upload: SuongMai.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 282|Tải về: 0

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ..... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ..... Độc lập - Tự do - Hạnh phúcKẾ HOẠCH CÁ NHÂN NĂM HỌC 20.. – 20..Họ và tên: thuộc tổ: Nhiệm vụ được giao:Dạy lớp:Chủ nhiệm lớp:Công tác Đảng,Đòan …:Công tác khác:A- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:Thuận lợi:Khó khăn:B- KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ:I- Công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống: 1- Học tập, rèn luyện chính trị, đạo đức lối sống: 2- Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:II- Công tác chuyên môn:1- Kế hoạch chung: 1.1- Những yêu cầu và biện pháp thực hiện nề nếp chuyên môn: a- Thực hiện chương trình ( nêu yêu cầu) b- Soạn giảng (Yêu cầu giáo án, số bài giảng điện tử …) c- Kỷ luật lao động (nề nếp, trang phục, tác phong …) d- Thao giảng, dự giờ (thời gian, số lượng … ) 1.2-...