/8

kế hoạch chủ nhiệm

Upload: TuCas.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 456|Tải về: 8

PHÒNG GD&ĐT VĨNH LỢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG TH VĨNH HƯNG A Độc lập -Tự do - Hạnh phúc Số 02/KH-THVĩnh Hưng A, ngày 06 tháng 9 năm 2010KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG CHỦ NHIỆM TRƯỜNG TH VĨNH HƯNG A, Năm học 2010-2011 Căn cứ Báo cáo số 380/BC-Phòng GD&ĐT ngày 31/8/2010 về Báo cáo tổng kết năm học và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2010-2011; Căn cứ Hướng dẫn số 383/HD-Phòng GD&ĐT ngày 31/8/2010 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 cấp tiểu học; Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường. trường tiểu học Vĩnh Hưng A đề ra kế hoạch công tác chủ nhiệm cụ thể như sau:I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:1.Thuận lợi:-Được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Phòng GD&ĐT Vĩnh Lợi, cấp uỷ, uỷ ban nhân dân và các ban ngành trong xã tạo điều kiện thuận lợi trong việc giáo dục...