Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/10

KE HOACH CHU NHIEM LOP 7

Lượt xem:183|Tải về:1|Số trang:10 | Ngày upload:18/07/2013

KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM LỚP 7 NĂM HỌC 2011 - 2012 PHẦN THỨ NHẤT ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT NĂM HỌC 2011- 2012 I - HUY ĐỘNG RA LỚP: 28/28 =100% II - DUY TRÌ SĨ SỐ: 28/28 =100% III - KẾT QUẢ HAI MẶT GIÁO DỤC: + Hạnh kiểm: + Học lực:  Tốt : 18/28 Khá:10/29 Giỏi: 3/29 Khá: 10/29 TB: 16/29 Yếu: 0   IV - CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC. - Văn nghệ , Thể dục thể thao học sinh có ý thức tham gia đều nhưng ý thức tập chưa thực sự nghiêm túc ở một số em nam. - Công tác vệ sinh: Luôn trực nhật lớp sạch sẽ, vệ sinh chung nghiêm túc. - Công tác bảo vệ của công: Học sinh lớp có ý thức bảo vệ của công tốt. - Công tác phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm ma túy:Thực hiện tốt không có học sinh nào vi phạm. Công tác lao động: Thực hiện nghiêm túc, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các khoản tiền bắt buộc do nhà nước, nhà trường và phụ huynh đề ra học sinh đều tham gia tương đối đầy đủ đúng thời gian. Còn 1 hs em Hoàng Thị Lan không nộp các khoản tiền theo quy định. Các hoạt động đoàn thể: + Công tác đội: Đội viên đeo khăn quàng đầy đủ, tham gia sinh hoạt đều.Đóng tiền quỹ đội đầy đủ đúng thời gian. *Kết quả: Đạt cháu ngoan Bác Hồ :13 đội viên + Công tác y tế học đường: Học sinh tham gia tiêm chủng, khám định kỳ đầy đủ. + Công tác chữ thập đỏ:100% học sinh tham gia nộp quỹ chữ thập đỏ. V. CÔNG TÁC THI ĐUA: Cuối năm lớp đã đạt được kết quả thi đua như sau: - Học sinh giỏi: 3/28 - Học sinh tiên tiến:10/28 - Cháu ngoan Bác Hồ: 18/28 - Học sinh chuyển lớp:27/28 Lớp đạt tiến tiến cấp trường VI. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT CHUNG. 1) Ưu điểm Học sinh luôn có ý thức tu dưỡng đạo đức, chịu khó học hỏi, có ý thức vươn lên trong học tập, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, tham gia đầy đủ, nhiệt tình các hoạt động do nhà trường, Đoàn, Đội tổ chức đóng góp đầy đủ các khoản tiền theo quy định. 2) Nhược điểm Một số ít em ý thức tu dưỡng đạo đức chưa liên tục, chưa tích cực học bài và chuẩn bị bài ở nhà. Trong lớp chưa thực sự chú nghe giảng nên kết quả học sinh khá giỏi chưa cao. Phụ huynh một số ít em chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của học sinh ở trường. PHẦN THỨ HAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2011-2012 I, NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH. - Căn cứ chỉ thị số 3398/CT-BGD -ĐT ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Bộ giáo dục và đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non,giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011-2012 - Hướng dẫn số 4960/BGDĐT – CNTT ngày 27 tháng 07 năm 2011 hướng dẫn thực hiện nhiệm vu Công nghệ thông tin năm học 2011 – 2012. - Số 5842/BGDĐT-VP ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông - Căn cứ Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2011 của UBND Tỉnh lạng sơn về kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 của giáo dục mầm non ,giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Tỉnh Lạng Sơn; - Căn cứ chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2011 chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn Tỉnh năm học 2011-2012. - Số 836/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2011 quyết định của UBND Tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt đề án nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông giai đoạn 2011-2015 - Số 1123/SGDĐT-VP ngày 8 tháng 8 năm 2011 của Sở giáo dục và đào tạo Lạng sơn v/v chuẩn bị các điều kiện năm học 2011-2012. - Số 1240/SGDĐT-KT&KĐ ngày 25 tháng 8 năm 2011 v/v hướng dẫn công tác kiểm tra,đánh giá kết quả học tập của học sinh năm học 2011-2012. - Căn cứ hướng dẫn số 1258/