/10

KE HOACH CHU NHIEM LOP 7

Upload: BangDoDuy.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 519|Tải về: 2

KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM LỚP 7 NĂM HỌC 2011 - 2012 PHẦN THỨ NHẤT ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT NĂM HỌC 2011- 2012 I - HUY ĐỘNG RA LỚP: 28/28 =100% II - DUY TRÌ SĨ SỐ: 28/28 =100% III - KẾT QUẢ HAI MẶT GIÁO DỤC: + Hạnh kiểm: + Học lực:  Tốt : 18/28 Khá:10/29 Giỏi: 3/29 Khá: 10/29 TB: 16/29 Yếu: 0   IV -

[Ẩn quảng cáo]