Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Kế hoạch công tác TB Trường học 2011-2012

Lượt xem:104|Tải về:0|Số trang:8 | Ngày upload:09/11/2012

PHÒNG GD&ĐT YÊN LẬPTRƯỜNG THCS TRUNG SƠN.SỐ: …../ KH-PHTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.Độc lập- Tự do- Hạnh phúcTrung Sơn, ngày 30 tháng 9 năm 2011KẾ HOẠCHCÔNG TÁC THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌCNĂM HỌC 2011-2012- Căn cứ chỉ thị số 3398/CT-BGD&ĐT ngày 12 tháng 08 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về những nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành năm học 2011 – 2012; Văn bản số 4718/BGDĐT-GDTrH ngày 14 tháng 08 năm 2011 của Bộ giáo dục và đào tạo “về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2011 – 2012”; Căn cứ Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2011 của UBND Tỉnh Phú Thọ. Quyết định “về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2011 - 2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo đục thường xuyên”; - Căn cứ hướng dẫn số 307/PGD&ĐT-THCS ngày 06 tháng 09 năm 2011 của Phòng...