Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Kế hoạch dạy học chính khóa năm học 2009-2010

Lượt xem:171|Tải về:0|Số trang:4 | Ngày upload:09/11/2012

UBND huyện nông cống Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namTrường THCS Tế Nông Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tế Nông , ngày 15 tháng 9 năm 2009Kế hoạch dạy học chính khoáNăm học 2009-2010-------------------------- Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2009-2010 của ngành giáo dục .- Căn cứ vào biên chế năm học của Bộ giáo dục và đào tạo- Căn cứ vào khung chương trình các môn học bậc Trung học cơ sở năm học 2008-2009 của Sở giáo dục và đào tạo.- Căn cứ vào chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006- BGĐ&ĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo.- Căn cứ vào tổng số lớp , sĩ số học sinh và thực trạng của nhà trường.Trường THCS Tế Nông xác định kế hoạch giảng dạy các môn chính khoá năm học 2009-2010 cụ...