Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/18

Kế hoạch hoạt động của ban nữ công

Lượt xem:374|Tải về:2|Số trang:18 | Ngày upload:10/11/2012

Công đoàn GD & ĐT huyện Đại Từ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Công đoàn THCS Hùng Sơn Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ========0O0========Kế hoạch hoạt động công tác nữ côngNăm học 2009 – 2010.I- Cơ sở để xây dựng kế hoạch:1. Căn cứ hướng dẫn số 43/ HD – CĐN ngày 10/8/2007 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh Thái Nguyên;2. Căn cứ hướng dẫn số 48 / HD – CĐ ngày 10/9/2009 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Đại Từ hướng dẫn triển khai nội dung công tác công đoàn năm học 2009 – 2010.3. Căn cứ hướng dẫn số 55 / HD – CĐ ngày 10/9/2009 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Đại Từ hướng dẫn chương trình công tác nữ công năm học 2009 – 2010.4. Căn cứ vào tình hình chung: Năm học 2009 – 2010 với chủ đề: ứng dụng công nghệ...