Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

kế hoạch hoạt động hội đồng trường 2011-2012

Lượt xem:208|Tải về:2|Số trang:5 | Ngày upload:09/11/2012

TRƯỜNG THCS BA LÒNGHỘI ĐỒNG TRƯỜNGCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : /KH-HĐT Ba Lòng, ngày 12 tháng 09 năm 2011KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG TRƯỜNGNĂM HỌC 2011- 2012 - Căn cứ vào Luật giáo dục được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành vào ngày 14 tháng 6 năm 2005; - Căn cứ vào Điều lệ trường Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/04/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;- Căn cứ vào Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kì 2010-2012 và Nghị quyết của Hội đồng trường nhiệm kì 2010-2015.- Căn cứ Nhiệm vụ năm học của phòng Giáo dục và Đào tạo Đakrông, trường THCS Ba Lòng năm học 2011 - 2012.Hội đồng trường xây dựng kế hoạch...