/5

kế hoạch hoạt động hội đồng trường 2011-2012

Upload: TakeshiPham.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 485|Tải về: 2

TRƯỜNG THCS BA LÒNGHỘI ĐỒNG TRƯỜNGCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : /KH-HĐT Ba Lòng, ngày 12 tháng 09 năm 2011KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG TRƯỜNGNĂM HỌC 2011- 2012 - Căn cứ vào Luật giáo dục được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành vào ngày 14

[Ẩn quảng cáo]