/5

kế hoạch khuyến học

Upload: TakeshiPham.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 233|Tải về: 1

Phòng GD&ĐT Đam Rông Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamTrường THCS Lê Hồng Phong Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số: /KH-HKH-LHP Đạ rsal, ngày tháng năm 2012 KẾ HOẠCHHOẠT ĐỘNG KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬPNăm học 2011 - 2012- Căn cứ Chỉ thị số 29/1999/CT-TTg ngày 15/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát huy vai trò của Hội khuyến học Việt Nam trong phát triển sự nghiệp giáo dục.- Căn cứ vào Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT ngày 12/8/2011 của Bộ giáo dục & Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011- 2012.- Căn cứ vào kế hoạch thời gian và hướng dẫn nhiệm vụ năm học của UBND tỉnh và Sở GD tỉnh Lâm Đồng.- Căn cứ vào tình hình thực tế của Nhà trường năm học 2011- 2012, Hội...