/9

ke hoach kiem tra noi bo truong hoc

Upload: TakeshiPham.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 358|Tải về: 2

PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS BÌNH LA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 10/KHKTNBTH Bình La ngày 01 tháng 11 năm 2011KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌCNĂM HỌC 2011 – 2012Căn cứ chỉ thị 3398/CT-BGD&ĐT ngày 12/8/2011 của Bộ trưởng bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên năm học 2011 – 2012 và chương trình thanh tra của thanh tra Bộ Giáo dục & Đào tạo. Căn cứ văn bản số 5859/BGDĐT-TTr ngày 05 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2011 - 2012;Căn cứ văn bản số 1302/SGD&ĐT-TTr ngày 08 tháng 9 năm 2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn về việc hướng dẫn nhiệm vụ thanh tra giáo dục năm học...