/7

Kế hoạch phối hợp giữa nhà trường và đoàn đội

Upload: FangWanHai.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 820|Tải về: 2

Phòng gd-đt Nga sơn Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam Trường THCS Nga Mỹ Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố:.../QĐNga Sơn , Ngày 12 Tháng 8 Năm 2009Quyết địnhv/v ban hành kế hoạch phối hợp hoạt động giữa nhà trường và đoàn-đội năm học 2009-2010Hiệu trưởng trường THCS Nga Mỹ- Căn cứ Luật giáo dục của nhà

[Ẩn quảng cáo]