/6

Kế hoạch phối kết hợp giữa nhà trường và công đoàn

Upload: FangWanHai.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 344|Tải về: 2

Phòng gd-đt Nga sơn Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam Trường THCS Nga Mỹ Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố:.....-QĐNga Sơn , Ngày 12 Tháng 8 Năm 2009Quyết địnhv/v ban hành kế hoạch phối hợp hoạt động giữa nhà trường và công đoàn năm học 2009-2010Hiệu trưởng trường THCS Nga Mỹ- Căn cứ Luật giáo dục của nhà nước, Điều lệ trường trung học, ban hành kèm theo quyết định số 23/2000/QD-BGD-ĐT ngày 11/7/2000 của bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo.-Căn cứ Luật Công đoàn, Luật lao động- Căn cứ vào nhiệm vụ giáo dục được giao của trường THCS Nga MỹQuyết địnhĐiều 1: Nay ban hành kế hoạch phối hợp hoạt động giữa nhà trường vàcông đoàn năm học 2009-2010 trường THCS Nga MỹĐiều 2: Toàn thể cán bộ giáo viên nhà trường có trách nhiệm thi hành quyết định nàyĐiều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký Hiệu trưởng Phòng...