/8

ke hoach phong chay chua chay nam hoc 2011-2012

Upload: HaLinh.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 313|Tải về: 1

PHÒNG GD&ĐT LỤC YÊN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS TÂN PHƯỢNG                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 35/KH-PCCC                                  Tân Phượng, ngày 25 tháng 12 năm 2011.     KẾ HOẠCH Về phòng cháy, chữa cháy năm học 2011 – 2012.            Căn cứ Luật phòng cháy chữa chỏy số 27/2001/QH10 ngày 29/06/2001; Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật phòng cháy chữa cháy; Căn cứ thông tư 04/2004/TT-BCA ngày 31/03/2004 của Bộ trưởng Bộ công an v/v hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ_CP ngày 04/04/2004 của Chính Phủ; Thực hiện Chỉ thị số 1634/CT-TTg, ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trọng tâm trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn,...