Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém

Lượt xem:669|Tải về:4|Số trang:3 | Ngày upload:10/11/2012

PHÒNG GD & ĐT PHÚ QUỐC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG PTCS BÃI THƠM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …. /KH-GDBT Bãi Thơm, ngày 20 tháng 09 năm 2009KẾ HOẠCHVề việc học phụ đạo học sinh yếu kém năm học 2010 - 2011 Thực hiện chủ đề năm học của Bộ GD&ĐT “ Năm học tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Nhằm từng bước nâng cao chất lượng học tập, giảm dần học sinh yếu, kém của tất cả các khối lớp trong năm học 2010-2011. Dựa vào kết quả năm học 2009- 2010 và kết quả khảo sát chất lượng đầu năm.Nay Thủ trưởng đơn vị trường PTCS Bãi Thơm đề ra kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém trong năm học 2010 – 2011 như sau: I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.Thuận lợi:- Được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời...