/6

Ke hoach thanh tra

Upload: NoBiVuiVe.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 103|Tải về: 0

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LỤC YÊN TRƯỜNG THCS TÂN PHƯỢNG Số …../KH-THCSTP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tân phượng, ngày 15 tháng 09 năm 2011  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA N ĂM HỌC 2011-2012 Căn cứ Công văn số 522/SGD&ĐT-TTr ngày 13 tháng 9 năm 2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2011-2012. Căn cứ công văn số 294/PGDĐT-CM ngày 30/8/2011 của Phòng GD&ĐT huyện Lục Yên về hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với cấp THCS. Công văn số 322/PGDĐT-CM ngày 15 tháng 09 năm 2011 về hướng dẫn nhiệm vụ thanh tra năm học 2011-2012 của phòng giáo dục và đào tạo Lục Yên. Căn cứ công văn số 309/KH-PGDĐT ngày 09 tháng 09 năm 2011 về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2011-2012 của trưởng phòng giáo dục và đào tạo Lục Yên. Căn cứ kế hoạch năm học của trường THCS Tân Phượng. Trường THCS Tân Phượng tiến hành xây dựng kế hoạch thanh tra năm học 2011-2012 cụ thể như sau: A. MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU NĂM HỌC 2011-2012 Năm học 2011-2012 là năm học đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Trường THCS Tân Phượng quyết tâm phấn đấu thực hiện một số mục tiêu sau: 1/ Quy mô trường lớp: Tổng số 05 lớp 132 H/S Trong đó Lớp 6: 1 lớp 35 H/S Lớp 7: 1 lớp 31 H/S Lớp 8: 2 lớp 46 H/S Lớp 9: 1 lớp 20 H/S 2/ Phấn đấu duy trì số lượng: 99% 3/ Chất lượng giáo dục toàn diện + Văn hoá - Loại khá giỏi: 28,8 % ( trong đó loại giỏi: 2,3%) - Loại trung bình: 64,4% - Loại yếu kém: 6,8%. + Đạo đức loại khá tốt: 95% - Không có học sinh có HK trung bình, yếu kém. 4/ Chỉ tiêu thi đua: - Học sinh giỏi + tiên tiến: 288,8% - Lớp tiên tiến: 3/5 lớp = 60% - Chiến sĩ thi đua cấp huyện: 5 Đ/c - Giáo viên giỏi cấp huyện: 01 Đ/c - Lao động tiên tiến: 10 Đ/c + Tập thể: - Tổ tiên tiến cấp huyện 2 tổ - Trường tiên tiến cấp huyện + Đoàn : - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh - Công đoàn vững mạnh - Liên đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh. B. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA I/ Công tác tổ chức, công tác tư tưởng chính trị 1/ Đối với đội ngũ cán bộ giáo viên Năm học 2011– 2012 là năm học đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội tỉnh Yên Bái lần thứ XVII, Nghị quyết huyện Lục Yên lần thứ XX, Giáo viên là lực lượng nòng cốt chỉ đạo trực tiếp mọi hoạt động trong trường, do vậy cần dược quan tâm bồi dưỡng đạo đức tác phong thông qua việc bồi dưỡng học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, bồi dưỡng nhiệm vụ năm học, triển khai nghị quyết đến mọi cán bộ giáo viên. Qua đó thấy được vị trí trách nhiệm người thầy giáo XHCN. Từ đó có trách nhiệm phục vụ vùng cao với khẩu hiệu “ Tất cả vì học sinh các dân tộc thân yêu”. Người giáo viên phải thường xuyên rèn luyện về tư tưởng đạo đức tác phong, về ý thức tổ chức kỷ luật, về tinh thần trách nhiệm, luân xác định mình là “ Tấm gương sáng cho học sinh noi theo”. Trong điều kiện hiện nay, thực hiện cuộc vận động “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong trong giáo dục”. Chúng ta cần chống chủ nghĩa trung bình, hời hợt trong công việc. Chống các tệ nạn xã hội, chống bảo