/6

Ke hoach thanh tra

Upload: NoBiVuiVe.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 254|Tải về: 1

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LỤC YÊN TRƯỜNG THCS TÂN PHƯỢNG Số …../KH-THCSTP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tân phượng, ngày 15 tháng 09 năm 2011  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA N ĂM HỌC 2011-2012 Căn cứ Công văn số 522/SGD&ĐT-TTr ngày 13 tháng 9 năm 2011 của Sở Giá

[Ẩn quảng cáo]