/26

Ke hoach Thi Dua nha truong

Upload: NguyenThanhDong.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 336|Tải về: 1

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LỤC YÊN TRƯỜNG THCS TÂN PHƯỢNG Số 21/KH-THCSTP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tân phượng, ngày 01 tháng 09 năm 2011  KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA Năm học 2011-2012 I. Căn cứ thực hiện Căn cứ Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT ngày 12

[Ẩn quảng cáo]