/4

Kế hoạch thi tìm hiểu Luật an toàn giao thông

Upload: MyKhanh.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 463|Tải về: 1

UBND HUYỆN TÂN UYÊNPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOSố: /KH-PGD&ĐTV/v: Kế hoach tổ chức tuyên truyền và thi tìm hiểu về Luật ATGT năm học 2010-2011.CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcTân Uyên, ngày tháng 10 năm 2010 Kính gửi: - Công an tỉnh Lai Châu. - Công an huyện Tân Uyên. - Ban ATGT huyện Tân Uyên. - Hiệu trưởng các trường THCS trong toàn huyện. Thực hiện theo Công văn số 816/SGDĐT -GDTrH ngày 06/9/2010 của sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai tháng "ATGT" và công tác giáo dục ATGT năm học 2010-2011. Để triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến Luật ATGT trong năm học 2010-2011, phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị trường THCS trong toàn huyện tiếp tục tổ chức tuyên truyền và tham gia Hội thi tìm hiểu về Luật ATGT năm học 2010-2011...