/9

KE HOACH THUC HIEN CONG TAC THI DUA-KHEN THUONG 2010-2011

Upload: FangWanHai.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 617|Tải về: 1

Phòng gd & đt đông sơn cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Trường thcs đông phú Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 01/ KH-TĐKT Đông Phú, ngày 05 tháng 9 năm 2010Kế hoạch Thực hiện công tác thi đua - khen thưởng năm học 2010 - 2011- Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2010 - 2011.- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ

[Ẩn quảng cáo]