/9

KE HOACH THUC HIEN CONG TAC THI DUA-KHEN THUONG 2010-2011

Upload: FangWanHai.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 310|Tải về: 1

Phòng gd & đt đông sơn cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Trường thcs đông phú Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 01/ KH-TĐKT Đông Phú, ngày 05 tháng 9 năm 2010Kế hoạch Thực hiện công tác thi đua - khen thưởng năm học 2010 - 2011- Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2010 - 2011.- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005; căn cứ Nghị định số: 121/ 2005/NĐ-CP, ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.- Căn cứ kế hoạch TĐKT chung của ngành, năm học 2010 – 2011 là năm học tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí...