/8

Ke hoach thuc hien hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh 09-10

Upload: FangWanHai.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1130|Tải về: 1

TRƯỜNG TH HỢP HOÀBAN CHỈ ĐẠO Số: 06/KH- BCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do -Hạnh phúc Hợp Hoà, ngày 17 tháng 9 năm 2009 HOẠCH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” GẮN VỚI CUỘC VẬN ĐỘNG “HAI KHÔNG”NĂM HỌC 2009-2010 I. Đặc điểm tình hình của

[Ẩn quảng cáo]