/8

Ke hoach thuc hien hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh 09-10

Upload: FangWanHai.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 678|Tải về: 1

TRƯỜNG TH HỢP HOÀBAN CHỈ ĐẠO Số: 06/KH- BCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do -Hạnh phúc Hợp Hoà, ngày 17 tháng 9 năm 2009 HOẠCH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” GẮN VỚI CUỘC VẬN ĐỘNG “HAI KHÔNG”NĂM HỌC 2009-2010 I. Đặc điểm tình hình của nhà trường trong năm học 2009-20101. Thuận lợi:- Đội ngũ CBGV và học sinh luôn có tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt nội quy trường lớp, không có CBGV vi phạm đạo đức lối sống, luôn giữ vững phẩm chất đạo đức nhà giáo. Qua 3 năm học thực hiện, cuộc vận động đã đi vào nền nếp tạo, đạt được những kết quả khả quan, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và việc làm cụ thể của từng CBGV, phụ huynh và...