/67

ke hoach tu chon toan 8

Upload: ManhCuong.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 259|Tải về: 0

A - ®Æc ®iÓm §Æc ®iÓm chung : Nhµ tr­êng víi c¬ së vËt chÊt cßn thiÕu; ch­a cã phßng chuyªn m«n, ch­a cã c¶ phßng m¸y, cã ®ñ ®å dïng bé m«n theo quy ®Þnh, …nh­ vËy c¬ së vËt chÊt ®· ®¸p øng ®­îc viÖc d¹y häc m«n to¸n theo ch­¬ng tr×nh, song cßn thiÕu nhiÒu . Nhµ tr­êng, víi biªn chÕ 20 c¸n bé c«ng nh©n viªn, víi 15 gi¸o viªn ®øng líp. Biªn chÕ 7 líp, Khèi 8 víi 2 líp, sè häc sinh Ýt, gi¸o viªn ®­îc ph©n c«ng gi¶ng d¹y cã kinh nghiÖm, tÝch cùc nhiÖt t×nh, cã chuyªn m«n. ®Æc ®iÓm ®éi ngò gi¸o viªn vµ häc sinh 1 - Häc sinh a)- ThuËn lîi: Ham häc, cã ý thøc phÊn ®Êu, cã ®ñ SGK, vë ghi vµ t­¬ng ®èi ®ñ ®å dïng häc tËp. Sè häc sinh biªn chÕ cho 2 líp Ýt (45 häc sinh), gia ®×nh c¸c