/67

ke hoach tu chon toan 8

Upload: ManhCuong.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 473|Tải về: 0

A - ®Æc ®iÓm §Æc ®iÓm chung : Nhµ tr­êng víi c¬ së vËt chÊt cßn thiÕu; ch­a cã phßng chuyªn m«n, ch­a cã c¶ phßng m¸y, cã ®ñ ®å dïng bé m«n theo quy ®Þnh, …nh­ vËy c¬ së vËt chÊt ®· ®¸p øng ®­îc viÖc d¹y häc m«n to¸n theo ch­¬ng tr×nh, song cßn thiÕu nhiÒu . Nhµ tr­êng, víi biªn chÕ 20 c¸n bé c«n

[Ẩn quảng cáo]